Direct naar inhoud

Gender in MVO- en handelsbeleid van de Nederlandse overheid

Geplaatst in categorie:
Publicatie
Geschreven door:
Geschreven door: Martje Theuws
Geschreven door: Roos van Os
Gepubliceerd op:

In deze memo wordt onderzocht of en in hoeverre het beleid van de Nederlandse overheid ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en handel coherent is. En dan specifiek op één onderdeel van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid, namelijk het bevorderen van gendergelijkheid en het bestrijden van de achterstandspositie van vrouwen in ontwikkelingslanden. Deze memo maakt inzichtelijk op welke wijze de Nederlandse overheid genderdoelstellingen in het buitenlandbeleid heeft doorvertaald. In het eerste deel van de memo wordt ingegaan op de vraag waarom het van belang is om bij de beleidsterreinen internationale handel en MVO rekening te houden met gender. Hierna wordt besproken aan welke internationale normen, conventies en afspraken op het gebied van gender Nederland zich heeft verbonden om vervolgens na te gaan in hoeverre deze uitgangspunten zijn doorvertaald in relevante beleidsterreinen op Nederlands niveau. In de daaropvolgende paragrafen worden een aantal concrete beleidsinstrumenten en -initiatieven doorgelicht op hun genderdimensie. De memo eindigt met een concluderende paragraaf en een aantal aanbevelingen die gericht zijn op het verder concretiseren in beleid en praktijk van de genderdoelstellingen waar Nederland zich aan heeft gecommitteerd. Het doel hiervan is de bewustwording rondom gendervraagstukken in buitenlands economisch beleid van de Nederlandse overheid te vergroten en om beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden een aantal concrete aangrijpingspunten aan de hand te doen om verder gestalte te geven aan doelstellingen op het gebied van gender.

Publicatie

Geplaatst in categorie:
Publicatie
Geschreven door:
Geschreven door: Martje Theuws
Geschreven door: Roos van Os
Gepubliceerd op:

Gerelateerde content

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.