NGO’s roepen de Europese Commissie en de EU-lidstaten op om de EU-verordening betreffende verantwoorde toeleveringsketens van mineralen uit conflictgebieden en gebieden met een hoog risico zorgvuldig uit te voeren.

In deze beleidsnota wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken rond implementatie van de EU-wetgeving en worden suggesties ter verbeting gedaan aan de Europese Commissie en de EU-lidstaten om hun verplichtingen naar behoren na te komen. Een paar voorbeelden van de aanbevelingen:

  • De Commissie moet bij het beoordelen van ‘due diligence-regelingen’ niet alleen kijken naar de inhoud daarvan (beleid en normen), maar ook naar de daadwerkelijke uitvoering van deze regelingen.
  • De lidstaten moeten ervoor zorgen dat douanediensten de lijst van importeurs (de bedrijven die onder deze EU-verordening vallen) ter beschikking stellen aan de toezichthoudende autoriteiten en deze moeten op hun beurt de lijst publiek maken.
  • Er moeten passende maatregelen worden getroffen om bedrijven te bestraffen die de ‘due dilligence-verplichtingen’ in de EU-verordening niet na komen.