Op donderdag 15 november bespreekt de vaste commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de Handelsagenda die uitvoering geeft aan de beleidsnota ‘Investeren in Perspectief’. In deze nota zet minister Kaag de volgende thema’s centraal: gendergelijkheid en de versterking van de positie van vrouwen en meisjes, de Sustainable Development Goals (SDGs) als internationale leidraad voor het BHOS-beleid, mensenrechtenbenadering in het buitenlandbeleid van Nederland, en het bevorderen van duurzame inclusieve groei en klimaatactie wereldwijd.

De Handelsagenda, die uitvoering aan de nota zou moeten geven, besteedt echter nauwelijks aandacht aan deze centrale thema’s uit het beleid van de minister. In een gezamenlijke brief vragen de maatschappelijke organisaties SOMO, TNI, WO=MEN, BothEnds en ActionAid aandacht voor de volgende punten met betrekking tot gendergelijkheid, mensenrechten en klimaat:

  • De Handelsagenda dient heldere doelstellingen en indicatoren op het gebied van gendergelijkheid te ontwikkelen;
  • De minister dient verplichte due diligence, inclusief gender due diligence, ten aanzien van mensenrechten te implementeren en de toegang tot de rechter voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen door bedrijven, te verbeteren;
  • De minister dient coherent mensenrechtenbeleid te hanteren in de uitvoering van het handelsbeleid. Naleven van mensenrechtenverdragen moet leidend worden in de criteria van landenrisicoprofielen van Atradius DSB, FMO, InvestNL en andere handelsbevorderings-instrumenten;
  • De regering dient financiële en diplomatieke ondersteuning aan de fossiele activiteiten van de Nederlandse export- en importindustrie af te bouwen.