Een onderzoek naar grondslaguitholling en winstverschuiving

Aan de hand van vier cases bracht SOMO in kaart hoe bedrijven ín Nederland belasting ontwijken (in plaats van vía Nederland). Met behulp van een literatuurstudie, eigen onderzoek en interviews met fiscalisten, schetst dit rapport ontwijkingsstructuren die Nederlandse bedrijven kunnen gebruiken om hun belastingverplichtingen in Nederland te verminderen. De vier cases gaan over de BCD Groep, G-Star, Ahold Delhaize en Aegon.

De gevonden structuren laten zien hoe schadelijk belastingcompetitie tussen landen is, en legt de gebreken van het huidige transfer pricing systeem bloot.

Maatregelen

Er zijn een aantal maatregelen die Nederland zou moeten nemen om belastingontwijking tegen te gaan:

  • Nederland moet zich inzetten voor de volledige invoering van het EU voorstel voor Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) om belastingconcurrentie en de daaraan verbonden agressieve belastingplanning van bedrijven te bestrijden
  • De Nederlandse overheid zou bronbelasting moeten heffen over rentebetalingen die vanuit Nederland gedaan worden aan belastingparadijzen als Curaçao.
  • Nederland zou de Belastingregeling Nederland Curaçao moeten herzien, de speciale regeling voor uitgaand dividend van Nederland naar Curaçao op moeten heffen, en opnieuw reguliere bronbelasting (15 procent) moeten gaan heffen over dividend dat vanuit Nederland wordt uitbetaald aan Curaçao.
  • Nederland zou regels in moeten voeren die het houden van patenten en handelsmerken in laagbelaste landen tegen gaat. Hiertoe zou het vooral het EU plan tegen belastingontwijking (beter bekend als ATAD) moeten ondersteunen.
  • Nederland zou bronbelasting moeten heffen over royalty betalingen die vanuit Nederland gedaan worden aan belastingparadijzen of jurisdicties waar royalty inkomen op grond van fiscale faciliteiten laag belast blijft.
  • Bij het verhuizen van intellectueel eigendom vanuit het buitenland naar Nederland zou de Belastingdienst moeten checken of de waarde in dat land al afgeschreven was (of een exitheffing heeft plaatsgevonden).
  • Nederland zou rulings van de Belastingdienst openbaar moeten maken
  • De deelnemingsvrijstelling zou moeten worden beperkt, en de Belastingdienst zou na moeten gaan of winsten die aan Nederlandse moederbedrijven uitgekeerd worden in het buitenland effectief belast zijn ter hoogte van het Nederlandse tarief voor vennootschapsbelasting. Waar dit niet het geval is, moet er door de Nederlandse belastingdienst bijgegeven worden.

Belangrijke transparantieaanbevelingen die uit dit onderzoek naar voren komen zijn:

  • Nederland zou country-by-country reporting voor alle dochterondernemingen verplicht moeten stellen.
  • Nederland zou beperkte publicatieplicht van dochterjaarrekeningen moeten afschaffen.

Vervolg

Voor dit onderzoek heeft SOMO in een aantal bedrijven geselecteerd waarvan uit een eerder SOMO-rapport Grote Bedrijven, Kleine Lasten bleek dat een laag belastingtarief hadden. Er is gekeken of er meer informatie over mogelijke ontwijkingsstructuren beschikbaar was en op basis van de beschikbaarheid van financiële informatie per bedrijf, is bij een aantal bedrijven verder gekeken naar eigendomsstructuren, financiële transacties tussen dochterondernemingen en aanwezigheid in belastingparadijzen.

lees meer minder
publication cover - Verborgen belastingpraktijken van Nederlandse bedrijven
wilt u een donatie doen?