Members of the Sudanese Army in Jawa village, in East Jebel Marra (South Darfur), 9 kilometers West Deribat. The area is controled by the Government Forces but most of the population fled some days ago due to the clashes.Foto:Albert Gonzalez Farran / UNAMID

Wanneer multinationals in conflictgebieden opereren, kunnen ze zowel door middel van hun eigen activiteiten als door middel van zakelijke transacties betrokken raken bij het conflict. Bedrijven profiteren of dragen hierdoor al dan niet bewust bij aan conflicten.

Terwijl ze ook juist een positieve, pacificerende invloed kunnen hebben op conflicten als ze op een verantwoorde en sensitieve manier opereren.

Samen met lokale partners toont SOMO de gevolgen van activiteiten van bedrijven in conflictgebieden. We pleiten voor de invoering van regelgeving, bijvoorbeeld de Due Diligence richtlijnen van de OESO die speciaal voor conflictgebieden zijn opgesteld om mensenrechtenschendingen en schade aan het milieu te voorkomen.

SOMO ondersteunt lokale organisaties en gemeenschappen in conflictgebieden. We helpen ze bij het maken van kritische analyses van de impact van activiteiten van bedrijven. We ondersteunen ze als ze bedrijven ter verantwoording willen roepen van voor de gevolgen hun activiteiten. Daarnaast onderzoeken we bedrijfsstrategieën en de rol van investeerders. We bestuderen de voordelen die aan bedrijven worden gegeven door landen in conflictgebieden die buitenlandse investeerders willen aantrekken. Ten slotte stimuleren we overheden om wetgeving in te voeren en te handhaven die het algemeen belang boven de belangen van de buitenlandse investeerders stelt.

lees meer minder
het grotere verhaal

Natural Resources

Veel van de armste landen ter wereld zijn rijk aan natuurlijke hulpbronnen. Helaas profiteert de bevolking hier niet van: door gebrek aan democratische controle worden deze grondstoffen op roekeloze wijze geëxploiteerd. Dit schaadt lokale gemeenschappen en ecosystemen en vergroot de kloof tussen arm en rijk.

Onderzoek en bewustwording

SOMO onderzoekt bedrijven en hun financiers in de landbouw-, energie- en mijnbouwsector. We bestuderen zowel de complexe verbanden tussen deze sectoren, als de milieuproblemen en sociale misstanden die ze veroorzaken, zoals schendingen van mensenrechten en gewapende conflicten.

Samen met partners, onderzoeken we de activiteiten en het beleid van de bedrijven en de financiers die betrokken zijn bij grootschalige landroof en schadelijke energie- en infrastructuurprojecten. We richten onze aandacht vooral op multinationals in conflictgebieden. We willen hen bewust maken van hun rol en hun verantwoordelijkheden en hen bewegen zich conflictgevoelig te gedragen.

Democratische controle over natuurlijke hulpbronnen

SOMO pleit voor een transparante en democratische controle over natuurlijke hulpbronnen. Op die manier worden bronnen duurzamer beheerd. We ondersteunen lokale gemeenschappen in het opeisen en verdedigen van hun landrechten en om mee te kunnen beslissen over projecten op hun land ook wel bekend als Free, Prior and Informed Consent (FPIC).

Met ons onderzoek werken we aan de overgang naar een democratische energievoorziening, gebaseerd op duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

lees meer
Updates in dit dossier