Andrea Mulinda, Bujumba village farms two acres of cassava, sweet potatoes, bananas, yams and passion fruit. He has three children, plus grand children. Three generations of Andrea's family have worked and lived off the land. He has titles to the land and had been tempted to lease the land, however, after he found that the land would be sterile after producing palm he decided to continue farming for food. He wants to protect his land and pass it on to future generations.Foto:Friends of the Earth International

Wereldwijd worstelen lokale gemeenschappen met hun landrechten als multinationals, private investeerders of overheden zich grote stukken land proberen toe te eigenen. Bij landroof worden belangrijke mensenrechten geschonden: het recht op land en voedsel, het recht op inspraak, maar ook rechten van inheemse volkeren.

SOMO ondersteunt deze gemeenschappen. We onderzoeken activiteiten en het beleid van bedrijven en financiers die betrokken zijn bij specifieke gevallen van grootschalige landroof.

We helpen partners om op lokaal, regionaal en nationaal niveau regeringen, bedrijven en multistakeholder initiatieven aan te spreken zowel op hun beleid als op de praktijk. Hierbij is het garanderen van de volledige uitvoering van de internationale rechtsbeginsel van Free, Prior en Informed Consent (FPIC) een belangrijk doel.

lees meer minder
het grotere verhaal

Natural Resources

Veel van de armste landen ter wereld zijn rijk aan natuurlijke hulpbronnen. Helaas profiteert de bevolking hier niet van: door gebrek aan democratische controle worden deze grondstoffen op roekeloze wijze geëxploiteerd. Dit schaadt lokale gemeenschappen en ecosystemen en vergroot de kloof tussen arm en rijk.

Onderzoek en bewustwording

SOMO onderzoekt bedrijven en hun financiers in de landbouw-, energie- en mijnbouwsector. We bestuderen zowel de complexe verbanden tussen deze sectoren, als de milieuproblemen en sociale misstanden die ze veroorzaken, zoals schendingen van mensenrechten en gewapende conflicten.

Samen met partners, onderzoeken we de activiteiten en het beleid van de bedrijven en de financiers die betrokken zijn bij grootschalige landroof en schadelijke energie- en infrastructuurprojecten. We richten onze aandacht vooral op multinationals in conflictgebieden. We willen hen bewust maken van hun rol en hun verantwoordelijkheden en hen bewegen zich conflictgevoelig te gedragen.

Democratische controle over natuurlijke hulpbronnen

SOMO pleit voor een transparante en democratische controle over natuurlijke hulpbronnen. Op die manier worden bronnen duurzamer beheerd. We ondersteunen lokale gemeenschappen in het opeisen en verdedigen van hun landrechten en om mee te kunnen beslissen over projecten op hun land ook wel bekend als Free, Prior and Informed Consent (FPIC).

Met ons onderzoek werken we aan de overgang naar een democratische energievoorziening, gebaseerd op duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

lees meer
Updates in dit dossier