Lady Justice on the Old Bailey in LondonFoto:Onbekend

Klachtenmechanismen kunnen mensen, wiens rechten geschonden zijn door multinationals, helpen bij het vinden van gerechtigheid. Dit gaat bijvoorbeeld om schendingen van arbeidsrechten, onteigening van land of de aantasting van de directe leefomgeving.

Toegang tot gerechtigheid is belangrijk omdat het de geleden schade kan beperken en het een afschrikkend effect kan hebben op toekomstige overtredingen.

SOMO ondersteunt werknemers, lokale gemeenschappen, individuen en maatschappelijke organisaties bij het indienen van klachten met behulp van internationale en andere niet-juridische klachtenprocedures. Hierbij gaat het vooral om het indienen van klachten bij de nationale contactpunten die de richtlijnen voor multinationale ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO richtlijnen) toetsen en bij onafhankelijke verantwoordingsmechanismen van internationale financiële instellingen.

Gebaseerd op onze ervaringen in het gebruik van deze mechanismen, evalueren we het functioneren van deze klachtenprocedures en pleiten we voor een verbeterde toegankelijkheid en effectiviteit in het bieden van gerechtigheid. We onderzoeken ook de effectiviteit van sectorale klachtenprocedures of procedures op bedrijfsniveau, zowel juridisch als niet-juridisch, met als doel het algemene systeem van gerechtigheid voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen door bedrijven te versterken.

SOMO coördineert ook OECD Watch, een internationaal netwerk van maatschappelijke organisaties gericht op het verbeteren van het beleid en de activiteiten van het Investerings comité van de OESO als wel de effectiviteit van de nationale contactpunten.

lees meer minder
het grotere verhaal

Rights, Remedy, and Accountability

Bedrijven hebben de verantwoordelijkheid om daar waar ze actief zijn, mensenrechten te respecteren. Toch komen schendingen van mensenrechten door bedrijven maar al te vaak voor. Voor slachtoffers, waar ook ter wereld, is het vaak moeilijk om op te komen voor hun rechten en compensatie te krijgen. Hoewel overheden de plicht hebben om er voor te zorgen dat bedrijven mensenrechten respecteren, kunnen bedrijven vaak toch ongestraft opereren.

Bindende regels en goede klachtenprocedures

SOMO probeert het gat dat overheden laten vallen te dichten en pleit voor duidelijke en bindende aansprakelijkheid voor bedrijven, met goede klachtenprocedures voor slachtoffers. Hiervoor gebruiken we ook bestaande richtlijnen, zoals de Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties en de richtlijnen voor multinationale ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) . Met deze richtlijnen spreken we multinationals aan op hun verantwoordelijkheden op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten en milieu. Tegelijkertijd proberen we de richtlijnen te verbeteren, door deel te nemen aan beleidsdiscussies op het niveau van de Verenigde Naties en de OESO.

Hulp bij het indienen van klachten

We zijn gespecialiseerd in het gebruik van niet-juridische klachtenprocedures om mensenrechtenschendingen, milieuvervuiling en sociale misstanden aan te pakken. Slachtoffers hebben in hun land vaak te maken met een zwak bestuur, onvoldoende wettelijke kaders en een slechte handhaving van wetgeving en rechterlijke uitspraken. In deze context bieden niet-juridische klachtenprocedures een mogelijkheid om tot een oplossing te komen. Dit geldt vooral voor mensen in fragiele staten waar de rechtsstaat vaak afwezig is.

Wij ondersteunen daarom arbeiders, gemeenschappen, individuele burgers en maatschappelijke organisaties bij het indienen van klachten met behulp van de mechanismen van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en internationale financiële instellingen. Hiervoor ontwikkelden we een speciale website. Verder wenden we onze ervaring en onderzoeksexpertise aan om deze klachtenmechanismen beter toegankelijk, effectiever en consequenter te maken.

lees meer
Updates in dit dossier