Spiegels voor zonne-energie installatieFoto:Alex Lang

Het wereldwijde energiesysteem is niet duurzaam en draait om belangen van grote bedrijven en hun financiers. Energiebedrijven zijn verantwoordelijk voor grootschalige lucht- en waterverontreiniging en zijn door hun gerichtheid op fossiele brandstoffen een van de grote veroorzakers van klimaatverandering.

Ondertussen heeft eenderde van de wereldbevolking geen toegang tot energiebronnen die nodig is om in hun basisbehoeften te voorzien. Terwijl bekend is dat toegang tot energie- vooral elektriciteit- van essentieel belang is voor armoedebestrijding en de verbetering van de kwaliteit van leven.

SOMO toont de verbanden tussen de economische en ecologische strijd van consumenten en werknemers uit lage inkomenslanden, het gedrag van energiebedrijven en hun financiers, en de internationale en regionale afspraken die het energiesysteem schragen.

Ons doel is een overgang naar een duurzaam en democratisch energiesysteem van energievoorziening en beheer van natuurlijke hulpbronnen waarbij de mens centraal staat.

lees meer minder
het grotere verhaal

Natural Resources

Veel van de armste landen ter wereld zijn rijk aan natuurlijke hulpbronnen. Helaas profiteert de bevolking hier niet van: door gebrek aan democratische controle worden deze grondstoffen op roekeloze wijze geëxploiteerd. Dit schaadt lokale gemeenschappen en ecosystemen en vergroot de kloof tussen arm en rijk.

Onderzoek en bewustwording

SOMO onderzoekt bedrijven en hun financiers in de landbouw-, energie- en mijnbouwsector. We bestuderen zowel de complexe verbanden tussen deze sectoren, als de milieuproblemen en sociale misstanden die ze veroorzaken, zoals schendingen van mensenrechten en gewapende conflicten.

Samen met partners, onderzoeken we de activiteiten en het beleid van de bedrijven en de financiers die betrokken zijn bij grootschalige landroof en schadelijke energie- en infrastructuurprojecten. We richten onze aandacht vooral op multinationals in conflictgebieden. We willen hen bewust maken van hun rol en hun verantwoordelijkheden en hen bewegen zich conflictgevoelig te gedragen.

Democratische controle over natuurlijke hulpbronnen

SOMO pleit voor een transparante en democratische controle over natuurlijke hulpbronnen. Op die manier worden bronnen duurzamer beheerd. We ondersteunen lokale gemeenschappen in het opeisen en verdedigen van hun landrechten en om mee te kunnen beslissen over projecten op hun land ook wel bekend als Free, Prior and Informed Consent (FPIC).

Met ons onderzoek werken we aan de overgang naar een democratische energievoorziening, gebaseerd op duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

lees meer
Updates in dit dossier